Brekk åpner for mer fradeling av jord

tirsdag 28. september 2010 06:19

Landbruksministeren ønsker en liberalisering av delingsforbudet i jordloven. Gårdstun som blir fradelt kan få beholde en åkerlapp.

Utspillet fra landbruksministeren er begrunnet i å øke bosetningen på landsbygda. Det skal i følge Adresseavisa bli enklere å fradele og selge gårdstun. Også en kårbolig som ikke ligger på selve gårdstunet skal enklere kunne fradeles og selges. Forutsetningen er at den ikke er nødvendig for gårdsdriften.

Et gårdstun som fradeles skal fortsatt ha en naturlig avgrenset tomt, men Brekk åpner for at kommunen i enkelte tilfeller må kunne vurdere et noe større areal enn det som er normalt for en vanlig boligtomt. I artikkelen nevnes mulighet for både vedskog og en liten åkerlapp. I dag er vanlig praksis at tunet ikke skal overstige 5 dekar.

Foruten bosetning er målet også at bønder kan få kjøpt tilleggsjord i stedet for å leie. Brekk hevder at denne liberaliseringen er en følge av lovendringene som ble gjort per 1. juli 2009. Realiteten er at det var Næringskomiteen på Stortinget som under behandlingen påpekte følgende:

– Flertallet mener derfor at det i noen tilfeller kan være behov for å stimulere til at arealer selges som tilleggsjord til nabobruk, ikke bare leies bort. Flertallet ser at lovendringene gjør det aktuelt å gjennomgå innretningen på delingsforbudet i jordlovens § 12 med sikte på at produktive arealer blir fradelt og solgt som tilleggsjord.

Da Sponheim var landbruksminister ble det  startet en prosess for å liberalisere § 12 i jordloven. Den rød-grønne regjeringen overtok før arbeidet var ferdig. Etter noen måneder i regjering bestemte de å stoppe videre utredning av en liberalisering. Nå har Brekk sendt brev til fylkesmennene for å presisere at fjorårets lovendring innebærer en liberalisering.

Kilde: Ole Christen Hallesby for Landkreditt Bank


Copyright Gårdsråd AS